Tere tulemast SA Saaremaa Turism veebilehele

Sihtasutus Saaremaa Turism

 

Saaremaa Turism on turismivaldkonna üks organisatsioonidest Saare maakonnas, mis on loodud ettevõtjate algatusel. 1995. aastal sai ettevõtjate poolt esmalt loodud Saare maakonna turismi- ja puhkemajanduse ühendus, mille järeltulijaks sai SA Saaremaa Turism.

Saaremaa Turism koondab tugevaid ja pika kogemusega turismitegijaid erinevatest valdkondadest (reisikorraldus, majutus, transport, vaatamisväärsused).

Koostööd tehakse kõigi teiste maakonna ettevõtete, omavalitsuste, erinevate organisatsioonidega.

 

 

 

 

SA Saaremaa Turism eesmärgid:

 • Arendada Saaremaa turismimajandust ja turundada Saare maakonda kui turismisihtkohta, arvestades esmalt oma liikmete soovitusi ja huve;

 • Käivitada, toetada ja suunata erinevaid projekte maakonna turismi arendamiseks ning turismisihtkoha turundamiseks;

 • Taotleda oma eesmärkide elluviimiseks rahalisi- ja muid vahendeid riiklikest struktuurifondidest;

 • Esindada ja kaitsta Saare maakonna turismiga tegelevate ettevõtete huve riiklikes ja ühiskondlikes organisatsioonides;

 • Arendada koostööd teiste vastavate sihtasutuste, liitude ja ühendustega.

SA põhimõte on, et eelkõige turundame Saaremaad kaugemal ka Eestit, sest seeläbi saab kasu ka iga ettevõte eraldi.

SA Saaremaa Turism tegevused:

 • Koordineerib välismessidel osalemist;

 • Kõige pikemaajalisem traditsioon on Saare maakonna esindamine erinevatel rahvusvahelistel turismimessidel: Läti, Leedu, Soome, Saksamaa;

 • Annab igal aastal välja traditsioonilist turismikataloogi „Saaremaa & Muhu“;

 • Korraldab turundusüritusi (välisajakirjanike FAM tuurid…)

 • SA esindajad osalevad aktiivselt piirkonna ümarlaudadel, koolitustel, tegevuskavade aruteludel jt. turismimajanduse arengule olulistel sündmustel;

 • Oma sõna öeldakse sekka kõigil kaalukamatel probleemkäsitlustel maakonnas ja vajadusel ka kaugemal;

Hetkel tegevuses olevad suuremad projektid:

LEADER ühisprojekt „Rändaja teekonnad“ trükise, internetiversiooni ja mobiilirakendusena

Projekti partner: MTÜ Vaba

Tulenevalt vajadusest on käesoleva projekti eesmärkideks:

 • peaeesmärk on Saare maakonna maapiirkonna kui turismipiirkonna konkurentsivõime suurendamine läbi ühistegevuse, rakendades ja kaasates uuendatud turismitoodet läbi tänapäevase interneti- ja nutirakenduse.
 • otseseks eesmärgiks on Saare maaakonna külastajate soovide ja vajaduste  lahendamine „Saaremaa rändaja teekondade“ koostamise ja trükiste väljaandmise, internetis avaldatava info ning nutirakenduste kaudu.

Tegevussuunad:

 • Saaremaa rändaja teekondade koostamine
 • NaviCup mobiilrakendus
 • Teekondade trükikaardid
 • Teekondade trükised
 • Teekonnad internetis

Projekti eeldatav tulem:

 • valminud eesti- ja võõrkeeltes kogumik „Saaremaa rändaja teekonnad“, mis põhineb Saare maakonna loodusväärtustel, kultuuril, vaatamisväärtustel ning ettevõtluse omapäral (kohalikud tootjad, käsitöölised, aktiivne puhkus);
 • valminud väljatöötatud kogumikul põhinevad kaardid;
 • tänapäevastatud internetilahendus „Saaremaa rändaja teekonna“ kogumikule ja kaardile internetis;
 • toodetud teekondedel põhinev mobiilirakendus NaviCup erinevates keeles. 

Kaalukamad projektid:

 • SA oli 2011. aastal Eesti Tuglase Seltsi koostööpartneriks Helsingi Mardilaada kaaskorraldajana, kus aasta teemaregioonideks olid „Saaremaa ja Hiiumaa“. See oli ühtlasi suur au ja kohustus.

Projekti rahastati lisaks omavahenditele: Saarte Koostöökogu – LEADER programmist, Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi poolt, Kuressaare Linnavalitsuse ja Leisi valla toel.

 

 • 2009 aastal sai toetuse Saaremaa Turismi koostatud turismiturundusprojekt aastateks 2009-2012 „Rändaja teekonnad Saaremaal ja Hiiumaal“. Projekti rahastus: EAS´i turismiturunduse meetmest avalikule ja kolmandale sektorile, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

SA liikmed kogunevad vähemalt kord kuus maakonna, Eesti ja maailma turismimajanduse arengute analüüsimiseks, järelduste tegemiseks ning oluliste küsimuste lahendamiseks.

Ülioluline on, et kõigi SA tegevuste kaudu on suudetud olla organisatsioonina kasulikud kõigile turismiga seotud firmadele ja kogu Saare maakonnale.

Sihtasutuse mainet kujundatakse eelkõige läbi tegevuste ühtlaselt kõrge kvaliteedi, mis saavutatakse läbi kompetentside, kogemuste, ühistegevuste ja põhjalike arutelude.

Seda toetab SA töö põhimõte, et keegi ei pea tegema sinu eest midagi ära, igaühel on võimalus ise kaasa lüüa SA tegemistes ja selle kaudu panustada nii enda kui ka kõigi ühiste eesmärkide elluviimisse.

 

Sihtasutus ootab oma ridadesse tegusaid, loovaid ja edasipüüdlikke ettevõtjaid, kes soovivad sõna sekka öelda ja käed külge panna ühistegevustele, mis toetavad eeltoodud eesmärke ja tegevusi.